Bệnh viện da Thượng Hải

Hạng: Tòa nhà văn phòng hạng A

Diện tích nguyên liệu: 800m²

Loại vật liệu: điều khiển nhiệt độ, điều khiển ánh sáng, vật liệu chống cháy